Ceník od 1. září 2019

 

     Co nabízíme


    Cena za osobu / noc v Kč

   velký apartmán - dle obsazenosti (6/5/4/3/2/1) osob
400/420/450/500/600/900
malý apartmán - dle obsazenosti (2/1) osob


     450/550

    


  třílůžkový pokoj - dle obsazenosti (3/2/1) osob
dvoulůžkový pokoj - dle obsazenosti (2/1) osob


 


 280/380/480   
340/440


                      

Storno podmínky

PENSION ANNA, Jesenická 12, Rýmařov, 79501

Úvod:


1.       
Storno podmínky se vztahují na
zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích
služeb a ubytovatelem (=provozovatel pensionu).


2.       
Storno poplatek se počítá z celkové
výše objednávky.


3.       
Storno poplatek představuje náhradu
škody způsobenou ubytovateli.


4.       
Ubytovatel si vyhrazuje právo
vystavit zálohovou fakturu, splatnou nejpozději 7 dnů před uskutečněním pobytu.
Záloha činí 50% z celkové částky objednaného pobytu, nedohodnou-li se
ubytovatel a objednavatel jinak.


5.       
V případě zrušení pobytu, u kterého
byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené
zálohy vyšší než storno poplatek, ubytovatel je povinen objednateli vrátit částku
převyšující storno poplatek.


6.       
V případě předčasného ukončení či
přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit
objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.


Storno podmínky
vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta:


1.       
Ubytovatel se zavazuje neúčtovat
storno poplatky v případě zrušení rezervace do 21 dnů před ohlášeným příjezdem.


2.       
Při zrušení rezervace 20 - 14 dní
před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 25% z celkové ceny pobytu.


3.       
Při zrušení rezervace 13 - 7 dní
před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 35% z celkové ceny pobytu.


4.       
Při zrušení rezervace 6 - 2 dny před
příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.


5.       
Při zrušení rezervace 1 den před
příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové
ceny pobytu.


6.       
Při zkrácení délky pobytu platí
stejné stornolhůty jako při zrušení pobytu.


7.       
Stornopoplatek je smluvní pokutou.


V případě storna z důvodů
neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena
jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje.
Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem
ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku. 


V případě storna z jiných vážných
důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu.


Tyto storno podmínky jsou platné pro
individuální hosty i pro skupinové rezervace.


V případě nezaplacení zálohy, ze
které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat
objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.


Storno podmínky
ze strany ubytovatele:


1.       
Ubytovatel je oprávněn kdykoliv
uplatnit vůči objednateli storno. Dojde-li ke stornu ze strany ubytovatele v
době delší než 5 dnů před dohodnutým začátkem pobytu, nemá druhá strana právo
na náhradu vzniklé škody či případných dodatečně vzniklých nákladů v
souvislosti s náhradním ubytováním těchto osob.


2.       
Za okolnost vylučující odpovědnost
ubytovatele za vznik škody objednateli se považuje i skutečnost, že ze strany
ubytovatele dojde vůči objednateli ke stornu v době delší než 6 dnů (včetně)
před dohodnutým začátkem pobytu.


3.       
Nebude-li možno ze zákonných důvodů
nebo z důvodů výslovně dohodnutých mezi ubytovatelem a objednatelem postupovat
dle bodu 1., pak platí, že ubytovatel odpovídá za případnou škodu maximálně do
částky 2.000,- Kč nebo do částky ve výši 1/20 skutečně vzniklé škody - použije
se při tom ta částka, která je pro oprávněnou stranu vyšší. Ušlý zisk se
nehradí v žádném případě. 


Závěrečná ustanovení:


1.       
Tyto podmínky jsou platné a účinné
ode dne 1. ledna 2017.


2.       
Vztahy mezi objednatelem a
ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek.


3.       
Storno podmínky se vztahují pouze
na  potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis, fax).


4.       
Zrušení objednávky pobytu lze
provést ze strany ubytovatele i objednatele pouze písemně (e-mail, dopis, fax).


5.       
Tyto obchodní podmínky trvají i po
ukončení ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a objednatelem.


                      

Kontakt

Věra Sabová

Vera.Sabova@seznam.cz

Jesenická 12
Rýmařov
795 01

739/ 414 424

Vyhledávání

    TOPlist 

     

 

Pension Anna Rýmařov je v katalogu penziony.awellness.cz
Pension Anna v Rýmařově hodnocení